DOTACE

K datu 1.9. 2024  bude nutné ukončit provoz neekologických kotlů 1. a 2. emisní třídy.  Na tuto výměnu zdroje je možné získat finanční podporu od státu. Pokud jste majitelem nevyhovujícího kotle a plánujete výměnu, tak není na co čekat. Příjem žádostí bude ukončen k 31.8.2024. Po tomto datu nebude již možné získat dotaci na kotle 1. a 2. emisní třídy.

Nejvhodnější výměnou za starý neekologický kotel je automatický kotel na pelety. Nabízíme pouze lety osvědčené značky na které zajišťujeme záruční a pozáruční servis vlastními servisními techniky. Postaráme se také o kvalitní dřevěné pelety EN Plus A1, které vám můžeme přivést. A aby náše služby byly kompletní, tak vám zdarma vyřídíme dotaci.

Pokud by na vaši nemovitost bylo naopak vhodné tepelné čerpadlo, tak nabízíme monobloky nebo splitová tepelná čerpadla. Opět zase na instalovaná čerpadla zajišťujeme záruční a pozáruční servis.

Dotaci na výměnu zdroje je možné čerpat buď z programu Nová zelená úsporám nebo z programu Kotlíkové dotace.

Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji II.

 •  Kotlíkovou dotaci lze čerpat na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3., 4. nebo 5. emisní třídu.

 

Nový zdroj tepla

Dotační sazba

Maximální dotace

Tepelné čerpadlo

95 %

180 000,- Kč

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním

95 %

130 000,- Kč

Kotel na biomasu s ručním přikládáním

95 %

130 000,- Kč

 

Podporovatelné jsou pouze nové zdroje tepla registrované v Seznamu výrobků a technologií vedeném Státním fondem životního prostředí (viz svt.sfzp.cz) a dále výrobky splňující požadavky na ekodesign dle příslušných nařízení EU.


Kdo může požádat o dotaci?

Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě nebo trvale obývané stavby k rekreaci) v Jihočeském kraji, vytápěné kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícím 3., 4. nebo 5. emisní třídu, který v nemovitosti trvale bydlí.


Jak je definována domácnost s nižšími příjmy?

O kotlíkovou dotaci pro domácnosti nižšími příjmy mohou požádat domácnosti splňující jedno z níže uvedených kritérií:

 • Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně.

      nebo

 • Žadatel nebo člen jeho domácnosti v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu).


Příjem elektronických žádostí bude ukončen 31. 8. 2024.

Pro podání žádosti je zpracován návod, podrobné informace k podmínkám získání kotlíkové dotace jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele.

 

Nová zelená úsporám

Výhodou je, že v rámci jedné žádosti můžete požádat nejen o dotaci na výměnu kotlů, ale i o další dotace např. na zateplení, instalaci fotovoltaiky, nebo třeba na využití dešťové vody.


Kdo může o dotaci žádat

Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu)


Patříte mezi domácnosti s nižšími příjmy?

Státní fond životního prostředí ČR pro vás připravil speciální program kotlíkových dotací. Více informací najdete na stránkách Fondu.


Na co lze dotaci čerpat?

 • Na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj
 • Na výměnu lokálních topidel sloužících jako hlavní zdroj tepla pro vytápění
 • Na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem

Podporované typy zdrojů

 • Kotle na biomasu vč. akumulační nádrže / se samočinnou dodávkou paliva (min. energetická třída A+, pro kotle s ruční dodávkou paliva povinná instalace akumulační nádrže)
 • Lokální zdroje na biomasu (sálavé a teplovzdušné: třída A+, s teplovodním výměníkem: třída A++)
 • Tepelná čerpadla pro teplovodní systém vytápění (min. energetická třída A++)
 • Tepelná čerpadla vzduch-vzduch (min. energetická třída v režimu vytápění A++)
 • Tepelná čerpadla pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému
 • Napojení na soustavu zásobování teplem
 • Kombinovaná výroba elektřiny a tepla – pouze pro bytové domy

K dispozici je seznam výrobků a technologií, ze kterého můžete vybrat nový zdroj tepla na vytápění. Seznam není povinný. Pokud zvolíte jiný zdroj, musíte k žádosti předložit dokumenty, např. certifikát nebo technický list, o stanovených parametrech, které prokáží, že výrobek splňuje parametry programu.


Jak podat žádost?

Žádosti podává žadatel nebo jím zmocněná osoba před, v průběhu nebo po realizaci opatření elektronicky v systému AIS SFŽP ČR.


Jakou dotaci lze získat?

Podpora bude poskytována formou dotace na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 50 % z přímých realizačních výdajů s následujícími limity:


Typ zdroje tepla Rodinný dům (Kč) Bytový dům (Kč/b.j.)
Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 80 000 25 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet 100 000
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění a přípravou teplé vody 100 000
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody 80 000 30 000
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému 140 000
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 60 000 18 000
Napojení na soustavu zásobování teplem 40 000 10 000
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla a teplovodním výměníkem 45 000 35 000
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla 30 000
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 30 000
 • Způsobilé jsou výdaje na nákup a instalace nového zdroje a souvisejících prvků, úpravy spalinové cesty, měření a regulace, napojení a úpravy otopné soustavy a akumulační nádrže a ohřívače na teplou vodu.
 • Za kombinaci s jinými opatřeními v rámci Nové zelené úsporám žadatel získá bonus.

Příjem žádostí

Příjem žádostí běží od října 2021.


Jaké doklady jsou třeba k podání žádosti?

 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně
 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso
 • Podrobný přehled všech dokladů potřebných k podání žádosti najdete na stránce Jak podat žádost.

Jaké doklady bude třeba předložit po provedení výměny?

 • Účetní doklady (faktury a bankovní výpisy)
 • Fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
 • Doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu, v případě obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou
 • Protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
 • Zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou, popř. výrobcem proškolenou osobou pro instalace plynových kotlů
 • Potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle
 • Podrobný přehled všech dokladů, požadovaných k doložení realizace najdete na stránce Doložení realizace úsporných opatření.

Podrobné informace a bližší podmínky si přečtěte v Závazných pokynech pro žadatele – Rodinné domy a v Závazných pokynech pro žadatele – Bytové domy.