Jazyky
latop.cz
Domů | Nová zelená úsporám

Automatické kotle za nejnižší cenu

Nabízíme Vám české automatické kotle BENEKOV za nejnižší cenu na trhu a navíc s dopravou ZDARMA! V akci jsou tyto kotle: Benekov C 27/330...

-----------------------------------

Detektory kouře

Kouřový opticko teplotní detektor HONEYWELL XS100T Chraňte sebe a svou rodinu a pořiďte si detektor kouře. Honeywell XS100ZT-CS je detektor kouře fungující na...

990,- Kč
-----------------------------------

Nová zelená úsporám

Hlavní změny v NZÚ pro r. 2015 oproti r. 2014

1. Širší okruh žadatelů

NZÚ 2015: O podporu mohou požádat:
 • vlastníci nebo stavebníci rodinných domů – ve 2. výzvě k podávání žádostí určené pro rodinné domy
 •  vlastníci bytových domů na území hl. m. Prahy – v 1. výzvě k podávání žádostí určené pro bytové domy.
NZÚ 2014: O podporu mohli požádat pouze:
 • vlastníci nebo stavebníci rodinných domů – v 1. výzvě určené pro rodinné domy.
2. V rámci oblasti podpory C podporovány nové technologie

NZÚ 2015: Kromě centrálních systémů nuceného větrání jsou podporovány i decentrální systémy nuceného
větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu. (U centrálního systému je 1 rekuperační jednotka,
která teplý vzduch rozvádí dál po místnostech, u decentrálního jsou v jednotlivých místnostech zabudované
samostatné malé jednotky na rekuperaci.)

NZÚ 2014: Podporovány byly pouze centrální systémy nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
z odpadního vzduchu.

3. Podporovány i menší energetické úpravy budov (dílčí zateplení) v rámci oblasti podpory A

NZÚ 2015: Jak pro rodinné domy, tak pro bytové domy je zavedena vstupní podoblast A.0 s „měkčími“
požadavky na sledované technické parametry (požadavek na snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění
oproti stavu před realizací alespoň o 20 %), která umožní žádat pouze na dílčí zateplení obálky budovy, např.
jen na výměnu oken a dveří společně se zateplením stropu pod nevytápěnou půdou (samostatná výměna oken
a dveří u většiny rodinných domů nesplní požadavek na minimální úsporu 20%, je tak nutné realizovat další
opatření).

NZÚ 2014: Zateplením rodinného domu bylo nutné splnit požadavek na snížení měrné roční potřeby tepla na
vytápění oproti stavu před realizací alespoň o 30 %, aby bylo možné o dotaci požádat. Takto velké úspory se ale
např. jen pouhou výměnou oken nedosáhne, a proto bylo nutné provést na obálce budovy současně více
úsporných opatření.

4. Podporována výměna elektrického vytápění

NZÚ 2015: Podporována je nejen výměna původních hlavních zdrojů tepla na tuhá fosilní paliva nedosahujících
parametrů pro 3. emisní třídu a zdrojů na vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za ekologicky šetrné zdroje, ale
také výměna původního elektrického vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla za systém s tepelným
čerpadlem.

NZÚ 2014: Podporována pouze výměna původních hlavních zdrojů tepla na tuhá fosilní a vyjmenovaná kapalná
fosilní paliva nedosahujících parametrů pro 3. emisní třídu za ekologicky šetrné zdroje.

5. Seznam výrobků a technologií je nepovinný

NZÚ 2015: Při realizaci podporovaných opatření je umožněno použít i výrobky neuvedené v Seznamu výrobků
a technologií. V takovém případě je ale nutné prokázat soulad vlastností výrobku s podmínkami Programu. Při
výběru výrobků zapsaných v Seznamu výrobků a technologií se tyto prokazující dokumenty dokládat nemusí.

NZÚ 2014: Při realizaci podporovaných opatření bylo nutné použít výhradně výrobky zapsané v Seznamu
výrobků a technologií (s výjimkou oblasti podpory B, kde toto pravidlo platilo pouze pro výplně stavebních
otvorů a solární termické systémy).

6. Realizaci podporovaných opatření nemusí provádět dodavatelé zapsaní v Seznamu odborných
dodavatelů


NZÚ 2015: Seznam odborných dodavatelů byl pro Program NZÚ pro rok 2015 zrušen (zůstal zachován jen pro
dobíhající žádosti podané v 1. Výzvě NZÚ 2013 a v 1. Výzvě NZÚ, pro které je stále povinný). Nově platí, že
realizaci podporovaných opatření musí provést dodavatelé s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí
pro provádění prací daného typu. (V oblasti podpory B platí pouze pro instalace zařízení využívajících energii
z obnovitelných zdrojů).

NZÚ 2014: Realizace podporovaných opatření z oblasti podpory A a C musela být provedena výhradně
dodavateli zapsanými v Seznamu odborných dodavatelů.

7. Mírnější požadavky na velikost objektu, na který se žádá o podporu

NZÚ 2015: Velikost objektu, na který lze žádat o podporu je omezena pouze u novostaveb rodinných domů
(oblast podpory B). Celková energeticky vztažná plocha rodinného domu nesmí v těchto případech překročit
350 m2.

NZÚ 2014: Pro všechny oblasti podpory platilo pravidlo, že žádat o podporu je možné jen na rodinné domy,
jejichž celková energeticky vztažná plocha po realizaci podporovaných opatření nepřesáhne 350 m2.

8. Vyžadováno méně povinných dokumentů při podání žádosti, některé dokumenty je nyní možné dokládat
v prosté kopii


NZÚ 2015: Při podání žádosti o podporu předkládají žadatelé (podávají-li žádost před realizací podporovaných
opatření) formulář žádosti v listinné podobě, odborný posudek a krycí list technických parametrů. (K tomuto
základu mohou být dle typu žadatele vyžadovány další dokumenty, jako např. plná moc, souhlasné prohlášení
spoluvlastníků, doklad o právní osobnosti, doklad o projednání stavebního záměru s příslušným orgánem
památkové péče.). Vybrané dokumenty, např. faktury, je možné dokládat v prosté kopii.

NZÚ 2014: Při podání žádosti o podporu bylo nutné spolu s žádostí v listinné podobě doložit formulář žádosti
v listinné podobě, odborný posudek, krycí list technických parametrů, ale navíc ještě výpis z katastru
nemovitostí a doklad o projednání stavebního záměru s příslušným stavebním úřadem. Všechny tyto
dokumenty tvořily základ dokumentů vyžadovaných při podání žádosti. Většina dokumentů muselo být doloženo v originále nebo úředně ověřené kopii

9. Rychlejší proces administrace žádostí o podporu

NZÚ 2015: Nově nastavený proces administrace žádostí umožňuje rychlejší vyplacení dotace. U žádostí,
u kterých nebudou zjištěny žádné nedostatky, může být dotace vyplacena již do 9 týdnů od podání žádosti. Platí
pravidlo 3+3+3, a to 3 týdny na formální kontrolu (schválení) žádosti; 3 týdny na kontrolu dokumentace
k projektu a výše prostředků k proplacení; 3 týdny na vyplacení dotace. Žádosti jsou podávány přímo na
jednotlivá krajská pracoviště, odpadá tak následná distribuce žádostí, což šetří čas.

NZÚ 2014: Formální a specifická kontrola probíhala vždy ve dvou krocích. Žádosti se podávaly na centrálu SFŽP
ČR v Praze. Z důvodu nutnosti následné distribuce žádostí na KP Fondu, byly lhůty administrace delší.

10. Odlišný způsob výpočtu dotace v oblasti podpory A pro RD

NZÚ 2015: Dotace je poskytována dle rozsahu skutečně realizovaných opatření – tzn. dle ploch zateplovaných
konstrukcí na obálce budovy, a to v závislosti na dosažené podoblasti podpory. Pro jednotlivé konstrukce, na
kterých je prováděno opatření, jsou stanoveny jednotkové dotace vyjádřené v Kč/m2. Čím vyšší podoblast
podpory, tím rostou i jednotkové dotace na jednotlivé konstrukce.

NZÚ 2014: Výše dotace byla dána procentuální mírou podpory (dle dosažené podoblasti podpory) z celkových
způsobilých výdajů, které byly omezeny maximálními měrnými způsobilými výdaji.

3. výzva pro rodinné domy - obecné informace

Třetí výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ – rodinné domy (dále jen „výzva") zahrnuje následující oblasti podpory:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

 • dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
 • podporována dílčí i komplexní opatření

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

 • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

C. Efektivní využití zdrojů energie

 • dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

Zahájení příjmu žádostí: 22. října 2015
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do  31. prosince 2021
Alokace finančních prostředků: dle aktuálních výnosů z prodeje emisních povolenek

Kdo může o podporu zažádat:
Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastnící nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. Podporu nelze poskytnout na výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyzických osob provedenou po 15. 7. 2015 (včetně), které mají možnost získat podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, Prioritní osy 2, Specifického cíle 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.

Způsob podání žádosti:
Žádost o poskytnutí podpory se podává výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti dostupného na webových stránkách programu.

Základní pravidla:

 1. Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
 2. Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření, tzn. až po vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů. V případě, že jsou naplněny znaky veřejné podpory, je nutné žádat v režimu de minimis nebo tzv. blokové výjimky, podpora je pak omezena také pravidly těchto režimů.
 3. Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci této výzvy stanovena na 5 mil. Kč.
 4. Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem zaevidování žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2014.
 5. Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

Dokumenty potřebné pro úspěšné podání žádosti:

 • předkládány v listinné podobě v jednom vyhotovení, není-li stanoveno jinak
 • v originále nebo úředně ověřené kopii, není-li stanoveno jinak
 • kompletní informace o dokumentech předkládaných při podání žádosti naleznete v kapitole 4 Závazných pokynů

Podmínky oblasti podpory C

Efektivní využití zdrojů energie


Maximální výše dotace:
Podpora je dána fixní částkou dle typu pořízeného nového zdroje/systému a podoblasti a celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů.
Dotace na realizaci opatření z oblasti podpory C v rodinných domech v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýšena o 10 % (navýšení se nevztahuje na podoblast podpory C.5 a C.6). 


Podoblasti C.1 a C.2 - Výměna zdrojů tepla

 • podporu nelze poskytnout na výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyzických osob provedenou po 15. 7. 2015 (včetně), které mají možnost získat podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek,
   
 • na opatření z podoblasti C.1 je možné žádat výhradně současně s opatřením z oblasti A,
   
 • na opatření z podoblasti C.2 je možné žádat pouze na rodinné domy, jejichž měrná roční potřeba tepla na vytápění EAnepřesahuje 150 kWh.m-2.rok-1,
   
 • podporována výměna původních hlavních zdrojů teplana vytápění na tuhá fosilní paliva nedosahujících parametrů pro 3. emisní třídu za ekologicky šetrné zdroje,
 • podporována je také výměna původního elektrického vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla za systém s tepelným čerpadlem,
 • podpora se poskytuje na pořízení hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy.
Podporované typy zdrojů:
Podoblast
podpory
Typ zdroje Výše podpory [Kč]
C.1 (spolu se zateplením) C.2 (bez
zateplení)
C.1.1 C.2.1 Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 50 000 40 000
C.1.2 C.2.2 Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 100 000 80 000
C.1.3 C.2.3 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem 50 000 40 000
C.1.4 C.2.4 Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva 50 000 40 000
C.1.5 C.2.5 Tepelné čerpadlo voda - voda 100 000 80 000
C.1.6 C.2.6 Tepelné čerpadlo země - voda 100 000 80 000
C.1.7 C.2.7 Tepelné čerpadlo vzduch - voda 75 000 60 000
C.1.8 C.2.8 Plynový kondenzační kotel 18 000 15 000
C.1.9 C.2.9 Napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE 40 000 30 000
 
 

Podoblast C.3 - Instalace solárních termických a fotovoltaických (FV) systémů

 • podporována instalace solárních termických a fotovoltaických systémů do dokončených rodinných domů a do novostaveb rodinných domů (včetně rozestavěných),
   
 • při podání žádosti před dokončením rodinného domu, musí být nejpozději v okamžiku doložení dokumentů prokazujících řádné dokončení realizace podporovaných opatření (tj. dokumentů pro vydání Registrace a rozhodnutí) prokázáno řádné dokončení domu – doloží se výpis z katastru nemovitostí k novostavbě,
   
 • v rámci podoblasti C.3.1 se připouští využití přebytečného tepla v systému vytápění a propojení se systémem UT,
   
 • podporovány jsou pouze solární termické systémy s kolektory splňujícími minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie,
   
 • podporovány jsou fotovoltaické systémy na přípravu teplé vody s přímým ohřevem (podoblast C.3.3),
   
 • podpora na solární fotovoltaické systémy v podoblasti C.3.4, C.3.5 a C.3.6 se poskytuje pouze na systémy připojené k distribuční soustavě po 1. 1. 2016,
   
 • v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5 a C.3.6 nesmí být maximální instalovaný výkon fotovoltaického systému vyšší než 10 kWp,
   
 • podrobné podmínky k podoblasti C.3 naleznete v Závazných pokynech.
Podporované typy systémů:
Podoblast podpory Typ systému Výše podpory [Kč]
C.3.1 Solární termický systém na přípravu teplé vody 35 000
C.3.2 Solární termický  systém na přípravu teplé vody a přitápění 50 000
C.3.3 Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 35 000
C.3.4 Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 55 000
C.3.5 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 70 000
C.3.6 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1 100 000

Podoblast C.5 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy
 • Maximální celková výše podpory je 5 000 Kč, a to i v případech, kdy je žádáno na více opatření z oblasti C současně, maximálně však 15 % z alokované částky podpory v podoblasti C.1, C.2, C.3 nebo C.4. 
 • Lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory C.1, C.2, C.3 nebo C.4.

Podoblast C.6 - Zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným environmentálním prohlášením typu III

 • o podporu lze žádat pouze současně s podáním žádosti v podoblasti podpory C.1, C.2, C.3 nebo C.4,
 • je-li pro realizaci opatření použit zdroj tepla, solární panely či jednotka nuceného větrání se zpětným získáváním tepla s vydaným environmentálním prohlášením typu III, je tato instalace zvýhodněna částkou 2 000 Kč; v případě použití více výrobků s vydaným environmentálním prohlášením se podpora u kombinovaných žádostí v podoblasti podpory C.6 nezvyšuje,
 • environmentální prohlášení typu III musí být zpracováno v souladu s ČSN EN ISO 14 025, případně EN 15 804 a musí být ověřeny nezávislou akreditovanou osobou.
Způsobilé výdaje
Způsobilým výdajem se rozumí výdaj bezprostředně související s přípravou a realizací podporovaného opatření. Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2014.
V této oblasti podpory jsou způsobilé všechny výdaje přímo související s dodávkou a montáží podporovaného opatření do budovy.
V podoblasti podpory C.5 jsou způsobilými výdaji výdaje na zpracování odborného posudku, tj. projektové dokumentace a energetického hodnocení, a také výdaje spojené s provedením měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test) včetně vyhotovení protokolu o měření.
Způsobilosti výdajů se podrobně věnuje kapitola 6 Závazných pokynů.
Na co si dát pozor:
 1. Rodinný dům, na který se žádá o podporu, musí splňovat definici rodinného domu dle kapitoly 11 Závazných pokynů, a to jak před realizací, tak i po celou dobu udržitelnosti (tzn. 10 let od vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů).
 2. Při realizaci podporovaných opatření je žadatel povinen prokázat soulad technických vlastností použitých materiálů a výrobků s podmínkami programu, a to doložením dokumentů dle kapitoly 4 Závazných pokynů. V případě výběru výrobku ze Seznamu výrobků a technologií se splnění technických vlastností dokládat nemusí.
   
 3. Žadatel je povinen zajistit odborný technický dozor. Požadavky na odborný technický dozor uvádí kapitola 11 Závazných pokynů.
 4. Realizaci podporovaného opatření musí provést dodavatel s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí pro provádění prací daného typu.
Kompletní informace o podmínkách oblasti podpory C jsou uvedeny v kapitole 2 Závazných pokynů.
 

Doložení realizace podporovaných opatření

Kde doložit realizaci?

Dokumenty prokazující dokončení realizace podporovaných opatření (tj. Dokumenty požadované k vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů) doložte na příslušném krajském pracovišti Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „KP"), které vaší žádost administruje. Kontaktní údaje jednotlivých KP jsou k dispozici na webových stránkách v sekci KRAJSKÁ PRACOVIŠTĚ.

POZOR!

Pokud v průběhu realizace podporovaných opatření došlo k jakékoliv změně oproti schválené žádosti (resp. odbornému posudku), je nezbytně nutné tuto změnu oznámit Státnímu fondu životního prostředí ČR (dále jen „Fond") nejpozději při předložení dokumentů požadovaných k vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů (dále jen „Registrace a rozhodnutí") a změnu doložit relevantními dokumenty.

Kdy a jakým způsobem doložit realizaci?

Dokumenty doručte osobně nebo poštou na adresu příslušného KP, a to nejpozději do data uvedeného v akceptačním dopise, který obsahuje podmínky pro poskytnutí dotace a stanovuje termíny pro doložení dokumentů pro vydání Registrace a rozhodnutí. V odůvodněných případech můžete požádat o prodloužení lhůty, a to výhradně písemně před jejím vypršením.

Všechny dokumenty musí být předloženy v listinné podobě, v originále nebo úředně ověřené kopii, není-li u konkrétního dokumentu stanoveno jinak.

Jakými dokumenty se dokládá realizace?

DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ VŠEMI ŽADATELI O PODPORU (pokud není stanoveno jinak):
 

A  Vyplněný formulář „Dokumenty předkládané k vydání Registrace a rozhodnutí nebo Registrace a stanovení výdajů“. Formulář je k dispozici ke stažení v sekci DOKUMENTY → FORMULÁŘE → DOKUMENTY K DOLOŽENÍ REALIZACE A, C / DOKUMENTY K DOLOŽENÍ REALIZACE B nebo je možné ho obdržet na KP. (originál)
 

B  Povinné přílohy, kterými jsou:

 1. Výpis z katastru nemovitostí. Výpis nesmí být starší 90 dní. Pozor, nejedná se o list vlastnictví k pozemku (např. v případě novostaveb), je nutno prokázat vlastnictví stavby! (originál nebo prostá kopie)
   
 2. Faktury za realizaci podporovaného opatření včetně soupisu provedených prací (nebo položkového rozpočtu či dodacího listu) vystaveného dodavatelem, faktury za zhotovení odborného posudku nebo jeho části, provedení odborného technického dozoru, provedení měření průvzdušnosti obálky budovy (pokud je žádost podána v příslušné podoblasti podpory). Faktury musí splňovat zákonné náležitosti, musí být vystaveny výhradně na jméno žadatele nebo jiného spoluvlastníka rodinného domu, který je předmětem žádosti o podporu a musí obsahovat jednoznačnou identifikaci opatření, ke kterému se vztahují. Vzor faktury včetně všech požadovaných náležitostí a doplňujících komentářů je k dispozici ke stažení v sekci DOKUMENTY → VZORY DOKUMENTŮ → FAKTURA POLOŽKY/ FAKTURA ODKAZEM. (originál nebo prostá kopie)

  Soupis provedených prací (nebo také položkový rozpočet či dodací list, případně smlouva o dílo) vystavený dodavatelem se přikládá k jednotlivým fakturám nebo souhrnně a musí obsahovat zejména vyznačení způsobilých výdajů v souladu s kapitolou 6 Závazných pokynů, celkovou cenu a celkovou cenu včetně DPH. U způsobilých výdajů musí být uvedeno přesné označení použitých výrobků. V případě, že je použit výrobek ze Seznamu výrobků a technologií (SVT), tak i jeho SVT kód (pokud je jeho označení jednoznačné a nemůže dojít k záměně s jiným výrobkem, tak se SVT kód uvádět nemusí). Vzor položkového rozpočtu je k dispozici ke stažení v sekci DOKUMENTY → VZORY DOKUMENTŮ → POLOŽKOVÝ ROZPOČET. (originál nebo prostá kopie)

 3. Soupis faktur. Soupis všech faktur souvisejících s realizací podporovaných opatření. Soupis musí být opatřen vlastnoručním podpisem žadatele, resp. osoby oprávněné za něj jednat. Vzor soupisu faktur je k dispozici ke stažení v sekci DOKUMENTY → VZORY DOKUMENTŮ → SOUPIS FAKTUR. (originál)

  Pozn. Výše podpory je dle podmínek programu omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů. Pokud budou doloženy faktury v celkové výši nižší než dvojnásobek podpory, je nutno počítat s tím, že podpora nebude vyplacena v plné výši, ale pouze do výše 50 % řádně doložených způsobilých výdajů.
  V oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností je potřeba doložit minimálně faktury za realizovaná opatření, která jsou uvedena v krycím listu technických parametrů. Jsou to např. zdroje tepla na vytápění a přípravu TV, systém nuceného větrání, solární systémy, tepelné izolace, apod.
   
 4.  Potvrzení o úhradě. Pro bezhotovostní platby je dokladem o úhradě výpis z bankovního účtu (akceptován je i výpis pořízený z internetového bankovnictví, nikoli však pouhé potvrzení o zadání příkazu k úhradě). Pro platby v hotovosti je dokladem o úhradě příjmový pokladní doklad. Jako potvrzení o úhradě lze využít také potvrzení o provedení platby vystavené dodavatelem. (originál nebo prostá kopie)

   

DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ JEN ŽADATELI, KTEŘÍ NAPLNÍ DANÁ KRITÉRIA:

 1. Doklad o projednání stavebního záměru s příslušným stavebním úřadem. Předkládá se u žádostí v oblasti podpory A, B a v případě instalace tepelných čerpadel typu voda-voda (C.1.5 nebo C.2.5) a tepelných čerpadel typu země-voda (C.1.6 nebo C.2.6). Rozsah projednávaného stavebního záměru musí odpovídat oblasti podpory a opatřením, která jsou uvedena v odborném posudku. Dle typu opatření jsou akceptovány níže uvedené doklady, které se předkládají v originále nebo prosté kopii:

a) kolaudační souhlas – v případě, že realizace opatření probíhala v režimu stavebního povolení, nebo
b) písemné potvrzení stavebního úřadu o tom, že žadatel oznámil svůj záměr zahájit užívání stavby, a že stavební úřad užívání stavby nezakázal – v případě, že realizace opatření probíhala v režimu stavebního souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, nebo
c) písemné stanovisko příslušného stavebního úřadu nebo potvrzený zápis z ústního jednání mezi žadatelem (nebo jím zplnomocněnou osobou) a příslušným stavebním úřadem o projednání stavebního záměru, který je předmětem žádosti o podporu - v ostatních případech.

 1. Doklad o dokončení realizace. Předkládá se pouze v případě opatření z oblasti podpory C. V závislosti na provedeném opatření se jedná o předávací protokol nebo protokol o uvedení zařízení do trvalého provozu nebo doklad o připojení systému k distribuční soustavě (povinné pro podoblasti podpory C.3.4, C.3.5 a C.3.6). Předávací protokol nebo protokol o uvedení do trvalého provozu musí obsahovat jednoznačnou identifikaci akce, identifikaci žadatele a dodavatele, identifikaci předávané dodávky nebo díla, datum předání a podpisy žadatele nebo jím určené osoby i dodavatele. Vzory obou dokumentů jsou k dispozici ke stažení v sekci DOKUMENTY → VZORY DOKUMENTŮ → PROTOKOL O UVEDENÍ ZAŘÍZENÍ DO TRVALÉHO PROVOZU / PŘEDÁVACÍ PROTOKOL. (originál)

 1. Závěrečná zpráva odborného technického dozoru. Předkládá se pouze pro oblast podpory A. Vzor formuláře závěrečné zprávy je k dispozici ke stažení v sekci DOKUMENTY → VZORY DOKUMENTŮ → ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ODBORNÉHO TECHNICKÉHO DOZORU. (originál)

 1. Dokumenty k veřejné podpoře. Předkládají pouze žadatelé, na které se vztahují pravidla veřejné podpory. Podrobné informace k veřejné podpoře jsou uvedeny v kapitole 7 Závazných pokynů a dále pak v sekci VEŘEJNÁ PODPORA, kde jsou ke stažení i příslušné formuláře. (originál)

 1. Protokol o měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test). Předkládá se pouze u žádostí v oblasti podpory B a podoblasti C.4 (Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla). Protokol musí být vypracován dle vzoru zveřejněného v sekci DOKUMENTY METODICKÉ POKYNY PROTOKOL O MĚŘENÍ PRŮVZDUŠNOSTI OBÁLKY BUDOVY. (originál)

 2. Dokumenty prokazující technické vlastnosti použitých materiálů a výrobků - předkládají se pouze v případě, že není vybrán výrobek/výrobky ze Seznamu výrobků a technologií (SVT). (originál nebo prostá kopie)

Pozn.: V případě, že krycí list technických parametrů, který jste předkládali k žádosti o podporu neobsahoval všechny požadované údaje (např. specifikaci SVT kódů použitých výrobků a technologií apod.), je nutné předložit spolu s dokumenty prokazujícími dokončení realizace podporovaných opatření také aktualizovaný krycí list technických parametrů.

Další postup po doložení realizace

Poté, co na příslušné KP dodáte všechny výše uvedené dokumenty, proběhne kontrola jejich úplnosti a správnosti. V případě zjištění nedostatků budete vyzváni k jejich odstranění. Pokud jsou předložené dokumenty vyžadované k vydání Registrace a rozhodnutí v pořádku, můžete očekávat doručení Registrace a rozhodnutí a následné vyplacení podpory.

TIP!

Pokud potřebujete více informací k dokládání realizace, neváhejte se obrátit na příslušné KP, popř. Zelenou linku na telefonním čísle 800 260 500.

Na co je třeba dát si pozor?

 • Je nutné dodržet lhůty doložení realizace (= doložení dokumentů požadovaných k vydání Registrace a rozhodnutí) stanovené v akceptačním dopise, který kromě stanovení lhůt obsahuje i podmínky pro poskytnutí podpory z programu Nová zelená úsporám.
   
 • Podporována je pouze instalace kotlů na tuhá paliva splňující požadavky na ekodesign dle bodu 1 a 2 přílohy č. II Nařízení Komise (EU) 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva.
   
 • V případě lokálních topidel jsou podporována topidla s teplovodním výměníkem splňující požadavky na ekodesign dle bodu 1, 2 a 3 přílohy č. II Nařízení Komise (EU) 2015/1185 ze dne 24. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign lokálních topidel na tuhá paliva.
   
 • Podporována jsou pouze tepelná čerpadla s elektrickým pohonem, která splňují požadavky na ekodesign dle bodu 1b), 2b), 3 a 5 přílohy č. II Nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů.
   
 • Podporovány jsou pouze kondenzační plynové kotle na zemní plyn, které splňují požadavky na ekodesign dle bodu 1a), 2b), 4 a 5 přílohy č. II Nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů.
   
 • Dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, §7 odst. 4b je povinnost pro majitele budov (stavebníky, vlastníky budov nebo společenství vlastníků jednotek) zajistit instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů výlučně osobou oprávněnou dle § 10d steného zákona. Tato povinnost se vztahuje na případy, kdy je tato instalace financována z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů, tedy i z programu Nová zelená úsporám. Splnění této povinnosti potvrzujete čestným prohlášením na formuláři "Dokumenty předkládané k vydání Registrace a rozhodnutí nebo Registrace a stanovení výdajů".

Informace k doložení realizace podporovaných opatření si stáhněte zde (pdf).