Jazyky
latop.cz
Domů | Kotlíkové dotace

Automatické kotle za nejnižší cenu

Nabízíme Vám české automatické kotle BENEKOV za nejnižší cenu na trhu a navíc s dopravou ZDARMA! V akci jsou tyto kotle: Benekov C 27/330...

-----------------------------------

Detektory kouře

Kouřový opticko teplotní detektor HONEYWELL XS100T Chraňte sebe a svou rodinu a pořiďte si detektor kouře. Honeywell XS100ZT-CS je detektor kouře fungující na...

990,- Kč
-----------------------------------

Kotlíkové dotace

Rada Jihočeského kraje již rozhodla o všech řádně podaných žádostech, informace naleznete na http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/?p=p_12

Aktuálně probíhá podepisování smluv o poskytnutí dotace, kontroly na místě u vybraného vzorku příjemců (5%) a administrace zaslaných závěrečných vyúčtování.
 
Termín další výzvy Ministerstvo životního prostředí zatím neurčilo, ale předpokládá se, že výzva pro fyzické osoby bude vyhlášena nejpozději na konci roku 2017 nebo začátkem roku 2018.  
Kotlíkové dotace pro Jihočeský kraj jsou již vyčerpané a je ukončen příjem žádostí.
 Připravili jsme pro Vás přehled kotlů, které instalujeme. Naleznete ho v sekci Topení.

Filtr Vám pomůže s výběrem kotle. Pro přehled dotovaných kotlů zaškrtněte Kotlíkové dotace - ano.

Získáte také potřebné informace a technické parametry kotlů.
Nabízíme Vám
 • návštěvu technika a zpracování nabídky
 • doporučíme Vám nejvhodnější kotel
 • instalaci kotle na dotaci naší montážní firmou, která získala profesní kvalifikaci
 • přípravu podkladů pro získání dotace
 • zajištění energerického specialisty, který vyhotoví průkaz PENB nebo doporučí potřebná mikro-energetická opatření
 • záruční a pozáruční servis naším technikem
 • možnost servisní smlouvy
 • při instalaci kotle na pelety - sleva na naše pelety 100Kč/tuně
Ministerstvo životního prostředí spustilo očekávané celorepublikové Kotlíkové dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí - opatření 2.1, kde budou moci peníze z evropských fondů využít přímo občané. Dotace jsou určeny na výměnu starých neekologických kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním za moderní nízkoemisní kotle na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, za tepelné čerpadlo, plynový kotel nebo solární systém.

                                                 

Česká republika se dlouhodobě potýká se znečištěným ovzduším, přičemž velkou mírou se na něm podílí sektor lokálního vytápění domácností. Jinak řečeno látky, které způsobují vážné potíže dýchacího ústrojí, jsou nejčastěji obsahem spalin ze zastaralých ručně plněných uhelných kotlů v domácnostech. Takových kotlů, je podle odhadů MŽP přes 350 tisíc po celé České republice. Cílem dotačního programu je do roku 2020 vyměnit minimálně 80 tisíc kotlů po celé České republice.Výběr nejdůležitějšího

 • Výměny kotlů mohou být realizovány pouze v rodinných domech určených pro bydlení. Žadatel nemusí mít zde trvalé bydliště.
 • Dům musí být vytápěn kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním
 • Veškeré tepelné zdroje musí splňovat Směrnici o Ekodesignu. Přehled kotlů na dotace
 • Pokud dům nesplňuje min. energetickou třídu C, je nutné realizovat některá stanovená mikro-energetická opatření.
 • Kotle na biomasu, tepelná čerpadla a solární systémy mohou instalovat pouze kvalifikovaní topenáři.
 • Výše dotace je od 70 do 85 %, maximální uznatelné náklady jsou 150 tis. Kč.
 • Způsobilost výdajů pro dotaci je již od 15. července 2015
 • Uznatelnými náklady jsou výměna zdroje tepla vč. otopné soustavy a souvisejících stavebních prací a projektové dokumentace.

Nutnost výměny kotle

Od roku 2022 nebude podle platného Zákona o ochraně ovzduší v ČR možné provozovat v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy. Už od roku 2014 smí být na český trh uváděny jen kotle 3. emisní třídy a vyšší, od roku 2018 to budou jen kotle 4. emisní třídy a vyšší. Po roce 2020 již emisní třídy nahradí jednotné požadavky na Ekodesign. Zároveň probíhá novela Zákona o ochraně ovzduší, která zavede možnost kontroly provozu kotlů přímo v domácnostech.


O dotaci

Dotace budou občanům poskytovat kraje. Jihočeský kraj získal 200 mil.
Výše dotace je odstupňovaná podle typu kotle (na nový uhelný zdroj je dotace nejmenší, na kotel jen na biomasu a na tepelné čerpadlo je dotace nejvyšší) a podle umístění v rámci znečištěných oblastí (oblasti s překračovanými limity znečištění ovzduší mají 5% výhodu).  Veškeré kotle musí splňovat podmínky Směrnice o Ekodesignu, tedy laicky řečeno musí splňovat parametry min. 5. emisní třídy s několika dalšími zpřísněními.

Tepelné zdroje využívající obnovitelnou energie (kotle na biomasu, pelet, dřevo, solární systémy, tepelná čerpadla) mohou být instalovány pouze kvalifikovanými topenáři s platným osvědčením. V opačném případě dotace nebude uznána.


Kotle s ručním přikládáním mohou být instalovány pouze se současným využitím akumulační nádrže o min. objemu 55 l / kW instalovaného výkonu kotle. Podporu je možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj., z nichž jeden naplňuje podmínky přijatelnosti programu.

Program nepodporuje výměnu kotle spalujícího biomasu za kotel spalující uhlí, ani výměnu stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva.

 

Požadavky na energetickou třídu rodinného domu

Pokud dům nesplňuje požadavky na energetickou třídu C, bude nutné spolu s výměnou kotle udělat také tzv. mikro-energetická opatření. Procento dotace na mikro-energetická opatření je stejné jako u příslušného typu kotle, nejvýše však do částky 20 000 korun, která je součástí max. celkových nákladů 150 tisíc korun. Když se občan rozhodne pro rozsáhlejší zateplení, může kotlíkovou dotaci využít v kombinaci s programem Nová zelená úsporám. Z něj získá prostředky na zateplení a kotlíková dotace mu pak pomůže s modernizací vytápění. S určením nejvhodnějších opatření občanům pomůže energetický specialista, kterého bude také možné hradit z dotace, stejně jako případné vypracování projektu. Spolu s instalací nového kotle bude nutné realizovat další technické úpravy – např. novou otopnou soustavu, vyvložkování komína či propojení plynové přípojky z HUP na vlastním pozemku do domu. I takové úpravy může hradit kotlíková dotace.

  Pokud máte dům, který nesplňuje energetickou účinnost C, bude povinností realizovat zároveň jedno z následujících energetických opatření (nejvhodnější opatření vám doporučí energetický specialista):
 •  Zateplení střechy nebo půdních prostor
 •  Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
 •  Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
 •  Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
 •  Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
 •  Dílčí výměna oken
 •  Výměna vstupních a balkonových dveří
 •  Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
 •  Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

Na co dotaci získáte
 • tepelný zdroj včetně nákladů na jeho instalaci vč. souvisejících stavebních prací
 • nová otopná soustava vč. souvisejících stavebních prací
 • rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 • finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč)
 • služby energetického specialisty, pořízení PENB
 • projektová dokumentace

Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace je 150 000,- Kč. Výše dotace při maximální procentu dotace 85% je  127 500,- Kč. V této částce jsou započteny i náklady na mikro-energetická opatření v částce   20 000,-Kč.Výše podpory

Kotel výhradně na uhlí  -  dotace 70 %

Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), plynový kotel - dotace 75 %

Kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla  - dotace  80 %


+ dalších 5 % dotace je možno získat při výměně zdroje v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší  - seznam měst a obcí se znečištěným ovzduším

Solárně-termické soustavy nejsou podporovány samostatně, ale pouze v kombinaci s výměnou zdroje tepla pro vytápění (kotel na pevná paliva, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel).
                                     POŽADOVANÉ DOKUMENTY - pro Jihočeský kraj

K žádosti o dotaci
 1. Žádost podáte elektronicky. Postup pro vyplnění žádosti.
  Pro spuštění žádosti potřebujete mít program Filer
  Žádost v PDF


  https://www.youtube.com/watch?v=8SNTY9T4hsk&feature=player_embedded

   
 2. Potvrzení (doporučení) od energetického specialisty o vhodnosti mikroenergetického opatření

  NEBO
  Kopie rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo kopie podání žádosti z programu Nová zelená úsporám pro financování opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy

  NEBO
  Kopie průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) zpracované dle vyhlášky č.78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy, je-li relevantní. Na základě PENB musí být prokázáno minimálně splnění požadavku na klasifikační  třídu energetické náročnosti budovy "C" - usporná -  pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie nebo průměrného součinitele prostupu tepla
  Dokládá se pouze jedna příloha z výše uvedených možností

   
 3. Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.
   
 4. Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podíku k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření ( mikroenergetická opatředí apod. ) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu.
   
 5. Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření ( mikroenergetická opatření apod. ) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků bytové jednotky.
   
 6. Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu nanich v rámci společného jmění manželů a písemmý souhlas ostatních spoluvlatníků většinového podílu na předmětném rodinném domě k realizaci nového zdroje tepla a dalšícj souvisejících opatření ( mikroenergetická opatření apod.) v rodinném domě.
   
 7. Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník rodinného domu je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.


K závěrečnému vyúčtování:
 1. Kompletně vyplněný formulář závěrečného vyúčtování
   
 2. Kopie faktur, resp. jiných účetních dokladů souvisejících s realizací akce s vymezením jednotlivých uznatelných a neuznatelných výdajů akce
   
 3. Kopie faktur, resp. jiných účetních dokladů musejí být označeny názvem dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji“ a registračním číslem uvedeným na smlouvě o poskytnutí dotace, ke které se výdaje vztahují, a jejich součet musí odpovídat minimálně celkovým uznatelným výdajům akce uvedeným v závěrečném vyúčtování.
   
 4. Kopie bankovního výpisu, příjmového pokladního dokladu dodavatele či účtenky dokládající úhradu výdajů, které byly uvedeny v žádosti o poskytnutí dotace a na něž je požadováno poskytnutí dotace.
   
 5. Fotodokumentace nainstalovaného nového zdroje tepla, napojeného na otopnou soustavu.
   
 6. Fotodokumentace provedených mikroenergetických opatření (stav po realizaci).
   
 7. Kopie revizní zprávy o uvedení kotle do trvalého provozu.
   
 8. Doklad o likvidaci stávajícího kotle na pevná paliva obsahující všechny potřebné údaje. Likvidace musí být provedena firmou oprávněnou k provádění likvidace (např. sběrný dvůr)

Pravidla dotačního programu Kotlíkové dotace - pro Jihočeský kraj


 

                                             
ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY-
převztato z oficiálních stránek Jihočeského krajeNa kdy je plánováno vyhlášení výzvy pro příjem žádostí?
Příjem žádostí v Jihočeském kraji bude od 18. ledna do 31. března 2016


Jakou formou mám žádost o poskytnutí dotace na kotel podat?

Žádost bude možné podat elektronicky (program Filler) a následně bude nutné doložit do 10 dnů podepsanmou papírovou  žádost s  povinnými přílohami.

Kdy a kam mám podat žádost o poskytnutí dotace na kotel?

Žádost bude možné podat od 18. ledna 2016 a papírovou žádost s přílohami zaslat na adresu kraje:

Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Na obálku uvedete informaci "Kotlíkové dotace" a nalepíte štítek s identifikačními údaji vygenerovanými v programu Filler po finalizování elektronické žádosti.

Kdo může podat žádost?

Pouze oprávněna osoba, tj. fyzická osoba (žadatel), která je majitelem rodinného domu (ne nájemce)

Projektovou žádost bude v systému vyplňovat pověřená osoba ?

Projektovou žádost může v systému vyplňovat kdokoli, a to z důvodů, že se nebude elektronicky podepisovat, ale její tištěnou podobu, kterou zašlete společně s povinnými přílohami, je nutné, aby podepsala oprávněná osoba (fyzická  osoba - žadatel).
Po instalaci Vám připravíme veškeré dokumenty a žádost elektronicky odešleme.
 
Na co je dotace určena?

 • Výměna zdroje tepla (kotel, čerpadlo) včetně nákladů na jeho instalaci
 • Nová otopná soustava
 • Rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měení, úpravy spalinových cesty
 • Finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max.20 tis.Kč)
 • Služby energetického specialisty
 • Projektová dokumentace
 • Stavba neveřejné části plynové přípojky ("položení trubek" od paty domu k chodníku)...


Které kotle budou předmětem dotace a jakou výši dotace mohu získat ?

Kotel výhradně na uhlí                                                  70 % způs. výdajů         
Kombinovaný kotel (uhlí+biomasa), plynový kotel         75 % způs. výdajů
Kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla            80 % způs. výdajů
Průběžně aktualizovaný seznam výrobků pro Kotlíkové dotace

Mohu získat na kotel i více peněz?

Ano, můžete, pokud bydlíte v obci, která je zařazena mezi prioritní, kde dotace bude navýšena o 5 %. 
Seznam obcí, které jsou nyní doporučeny mezi prioritníBydlím v malé obci, která spadá pod město se zhoršenou kvalitou ovzduší. Mám nárok na bonus 5% ?

Pokud vaše obec nemá svůj obecní úřad, tak máte nárok na 5% bonus.

Je nutné kromě výměny kotle realizovat i nějakou jinou opravu?

Záleží na tom, v jakém domě bydlíte. Energetická náročnost se u domů značí podobně jako u ledniček či praček. I domy mají své energetické štítky nazvané Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), který vám vystaví energetický specialista.
Nejúspornější domy se značí písmenem A, nejméně úsporné naopak G. Pokud v žádosti o kotlíkovou dotaci prokážete (doložením PENB), že bydlíte v domě třídy C a vyšším, žádná další úprava  vás nečeká.  V opačném případě je nutné realizovat jedno z "mikro" energetických opatření.
Zajistíme Vám energetického specialistu

Co když bydlím v domě s energetickou náročností horší, než je třída "C"?


V tom případě musíte kromě výměny kotle realizovat i nějakou jinou stavební úpravu, tzv. "mikro" energetické opatření, která bude snižovat energetickou náročnost domu. Je to podmínka stanovená Evropskou komisí. Máte na výběr devět základních možností, co udělat. Tu nejvhodnější vám poradí energetický specialista a Jihočeský kraj vám na tyto úpravy poskytne dotaci ve výši 20 000,-Kč.


Co je považováno za  "mikro" energetické opatření, které bude  energetickým specialistou doporučené jako nejvhodnější?

 • Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla   
 • Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
 • Výměna vstupních a balkonových dveří    
 • Dílčí výměna oken   
 • Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
 • Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasád - eliminace tepelných mostů            
 • Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)       
 • Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
 • Zateplení střechy nebo půdních prostor

Lze měnit seznam a mapu prioritních měst a obcí u kterých je 5% navýšení podpory, nebo je seznam vydaný MŽP neměnný

Nelze, ani v průběhu, seznam je neměnný


Bude čestné prohlášení dostačujícím dokladem pro potvrzení toho, že konečný uživatel (fyzická osoba) má v případě dvou zdrojů tepla (např. uhlí – plyn) jako primární zdroj tepla kotel na pevná paliva?

Ano, čestné prohlášení bude dostačující doklad. Vzor čestného prohlášení příjemce nalezne po vyhlášení výzvy na webových stránkách Jihočeského kraje pod záložkou "Výzva", kde bude uveřejněn text výzvy vč. požadovaných příloh.


Při pořízení kotle na tuhá paliva musí být součástí i akumulační nádrž odpovídající velikosti, případně zásobník TUV.

Ano, v případě pořízení kotlů s ručním přikládáním je vyžadováno současné užití akumulační nádoby o minimálním objemu 55l/kW instalovaného výkonu kotle. V případě instalace kotle s automatickým přikládáním je akumulační nádrž povinná pouze tehdy, je-li výrobcem deklarována i možnost ručního přikládání.


Jsou výdaje na zásobník TUV také způsobilým výdajem?

Ano, jsou.

Je nutná technická dokumentace a případně jaká, v jakém rozsahu?

Technická dokumentace není nutná, snad pouze v případě, že bude docházet k rekonstrukci či výměně otopné soustavy.
V případě potřeby Vám zajistíme technickou dokumentaci


Jaká je role energetického specialisty?

Role energetického specialisty spočívá v doporučení nejvhodnějšího/nejefektivnějšího opatření ze seznamu mikroenergetických opatření uvedených v Závazných pokynech, které přispěje ke snížení energetické náročnosti budovy (limit 20 000,- Kč).


V seznamu energetických specialistů může mít příslušná osoba zaškrtnuty 4 různé specializace. Je pro účely potvrzení adekvátnosti plánovaných mikroenergetických opatření jedno, které specializace jsou u jednotlivých osob v seznamu zaškrnuty?

Ze 4 možných oprávnění (energetický audit, kontrola klimatizace, kontrola kotlů, energetická certifikace budov) bude požadováno oprávnění k energetickému auditu nebo k energetické certifikaci budov.

Co mám dělat se starým kotlem po výměně?  Jaký doklad o likvidaci kotle mám doložit?


Při výměně starého kotle za nový, je nutné vyměněný starý kotel ekologicky zlikvidovat. Nejprůkaznější doklad o likvidaci kotle je lístek ze sběrného dvora na němž bude uvedeno o jaký typ kotle se jedná (viz štítek na kotli) a dále informace o váze. V případě, že kotel neobsahuje štítek, bude na lístku ze sběrného dvora uvedeno např. kotlové litinové/ocelové těleso neznámého původu o váze xx kg. Praxe může být i taková, že oprávněná   firma, která instaluje nový kotel zajistí zároveň likvidaci starého kotle a je tedy nezbytné, aby si příjemce od firmy vyzvedl lístek ze sběrného dvora s požadovanými údaji a nám ho poté předložil jako doklad o tom, že kotel byl zlikvidován a nebude ho již nikdo používat.     
Pro potřeby o průkaznosti jeho likvidace bude nutné doložit fotografie kotle (před vyjmutím z otopné soustavy, po vyjmutí, čitelné foto štítku a dalších nápisů na starém kotli pro lepší identifikaci) a doložení lístku ze sběrného dvora či výkupny kovů.


Lze dotaci uplatnit i ve starém domku, kde jsou v místnostech lokální kamna na tuhá paliva, bez rozvodů a radiátorů?

Nelze. S ohledem na schválený text v Operačním programu Životní prostředí 2014 - 2020, kde jsou taxativně vyjmenovány typové projekty, tj. pouze výměny kotlů, nejsou topidla podpořeny. V případě topidel se jedná o jiné typy zařízení, které jsou samostatně řešeny i v technických normách.
Pro velký zájem, proklamovaný kraji, o výměnu kamen za modernější typ kotle z prostředků Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, bude tato možnost případně otevřena při vyjednávání s Evropskou komisí, a to na základě výsledků dosažených během 1. vyhlášené výzvy. Případně se budou tyto výměny řešit prostřednictvím programu Nová zelená úsporám.

Lze podpořit výměnu zdrojů vytápění u objektů, která jsou vytápěny několika menšími kamny na pevná paliva v jednotlivých místnostech, tj. objekt nedisponuje ústředním topením?

Ne, nelze.

Lze podpořit výměnu starého kotle, když je v objektu zároveň krb/krbová vložka (napojená případně nenapojená na otopnou soustavu)? Lze po výměně kotle krb bez omezení používat? A obdobně - lze provést výměnu krbu napojeného na otopnou soustavu (případně proveden rozvod teplého vzduchu), když je v objektu zároveň i plynový kotel a dochází ke kombinaci vytápění? Lze podpořit i výměnu krbových kamen (s teplovodním výměníkem, která jsou napojena na otopný systém domu), pokud jsou jediným zdrojem tepla v rodinném domě?

Lze podpořit pouze výměnu starého kotle, ikdyž je v objektu zároveň krb. Výměnu krbu však provést nelze, i pokud je napojen na teplovodní výměník.


Lze podpořit výměnu krbových kamen s (teplovodním výměníkem, která jsou napojena na otopný systém domu), pokud je toto využíváno k vytápění v kombinaci s jiným vedlejším zdrojem tepla – např. elektrickým

Nelze. S ohledem na schválený text v Operačním programu Životní prostředí 2014 - 2020, kde jsou taxativně vyjmenovány typové projekty, tj. pouze výměny kotlů, nejsou topidla podpořeny. V případě topidel se jedná o jiné typy zařízení, které jsou samostatně


Lze podpořit výměnu plynového nebo elektrického kotle?

Nelze vyměnit.


Lze podpořit výměnu plyn/elektrika + kamna (bez rozvodů - bez připojení na otopnou soustavu)?

Nelze vyměnit.

Lze podpořit výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí?

Ne. Nelze vyměnit ani za kotel spalující uhlí a biomasu.Lze podpořit výměnu zplyňovacího kotle na dřevo  za kotel spalující dřevěné pelety?

Ano.

Lze  vyměnit starý kotel na dřevo (na výrobním štítku kotle je uvedeno palivo dřevo) 2. nebo 3. třídy za nový automatický kotel, který splňuje parametry Ekodesignu a předepsané palivo uhlí?

Nelze. V  tomto případě lze instalovat pouze kotel na biomasu  s automatickým přikládáním nebo s ručním přikládáním.


Lze do závazného seznamu výrobků registrovat další typy výrobků, které splňují požadavky směrnice Ekodesign?

Ano, seznam je otevřený. Státní fond životního prostředí ČR, správce seznamu, nyní spustil registraci výrobků.

Pokud vyměňovaný kotel v seznamu není, ale splňuje parametry o ekodesign, může být kotel od daného výrobce dodatečně zařazen mezi podporované výrobky.


Bude vyvložkování komína způsobilým výdajem?

Ano.

Je možná výměna 4 roky starého kotle 3. emisní třídy  za kotel na tuhá paliva s automatickým podavačem ve stejné, popř. vyšší emisní třídě?

Pokud se jedná o kotel s ručním přikládáním, pak ano. Dotovaný kotel musí splňovat požadavky dle Ekodesign a musí být v seznamu podporovaných výrobků schválených Státním fondem životního prostředí ČR.


 Lze vyměnit kotel na tuhá paliva ve 3. a vyšší emisní třídě za jiný způsob vytápění (plyn, tepelné čerpadlo)?

Pokud se jedná o kotel s ručním přikládáním, pak ano.

Pokud dům disponuje průkazem o energetické náročnosti, je zde nějaký požadavek na stáří tohoto průkazu?

Není, pokud není omezena platnost průkazu.

Bude kraj nějakým způsobem ověřovat, zda zvolené mikroenergetické opatření, doporučené od energetického specialisty, bylo opravdu to nejefektivnější pro daný objekt?

Dle MŽP by mělo být doporučení energetického specialisty zárukou, že zvolené opatření bylo nejefektivnější. Doporučení energetického specialisty nebude zpochybňováno.

Jaké technické parametry musí splňovat nově instalovaný zdroj zateplení budovy?

Nově instalovaný zdroje tepla musí splňovat směrnici Evropského parlamentu o Ekodesignu. Pozor, nestačí aby kotel splňoval pouze 5. emisní třídu, protože řada kotlů v 5. emisní třídě nesplňuje parametry Ecodesign.
Seznam výrobků splňující Ecodesign

Jak postupovat v případě, kdy si bude chtít potenciální žadatel o výměnu kotle nechat zpracovat Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), aby doložil, že jeho objekt spadá do kategorie "C". Bude stačit když ukazatel klasifikační třídy "C" bude splněn pouze pro jeden ze sledovaných ukazatelů (celková dodaná energie, neobnovitelné primární energie, průměrný součinitel prostupu tepla) nebo budou muset být splněny všechny tyto ukazatele v kategorii "C"?

Bude stačit, když ukazatel klasifikační třídy "C" bude splněn pouze pro jeden ze sledovaných ukazatelů (celková dodaná energie, neobnovitelná primární energie, anebo průměrný součinitel prostupu tepla).

Jak postupovat při zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB), kdy stavebně se bude vycházet ze stávajícího stavu, ale jaký zdroj tepla se bude do PENB uvádět? Má se uvést stávající stav, tzn. starý

PENB žadatel prokazuje, že rodinný dům již nyní, tj. před realizací projektu, plní klasifikační třídu energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele prostupu tepla a nemusí tedy řešit „mikro“ energetické opatření nebo Nová zelená úsporám. Z toho vyplývá, že PENB musí být zpracován se stávajícím zdrojem (před výměnou).

Jak se vypořádat s požadavkem na označení faktur číslem a názvem projektu v případech, kdy kraj ponechá způsobilost výdajů od 15. 7. 2015, přičemž výzva bude např. od ledna 2016 nebo později?

Veškeré faktury bude nutné označit číslem a názvem krajského projektu "č. …. a název Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji". Označní faktury lze doplnit dodatečně.

Jsou způsobilé náklady na pořížení nového kotle v případě, kdy již není k dispozici fotodokumentace odpojeného kotle ani doklad o jeho likvidaci?

Za způsobilé se považuje jen výměna kotle, který je (byl) v provozu. Pokud je již kotel odpojen a neexistuje fotografie připojeného/odpojeného kotle na otopnou soustavu a doklad o jeho likvidaci, nejsou výdaje způsobilé

Jsou způsobilé náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB), pokud budova nedosáhne  klasifikační třídy "C"?

Ne. V tomto případě není Průkaz energetické náročnosti  budovy (PENB) způsobilým výdajem.

Jsou způsobilé náklady na projektovou dokumentaci - myšleno projektovou dokumentaci spojenou s realizací výměny kotle, otopné soustavy, atd.?

Ano, jsou . Nespadá sem však příprava projektové žádosti.